Статут закладу освіти

                                                                                                 ПОГОДЖЕНО:

                                                                                            Рішенням
                                                                                    Виконавчого комітету

                                                                                   Понінківської селищної ради

                                                               від  26.11. 2020р. №5

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                  Рішенням сесії
                                                                               Поніківської селищної ради

                                                                         від 27.11. 2020р. № 3

 

 

 

 

 

Статут
Понінківського закладу дошкільної освіти
№2 «Барвінок» Понінківської селищної ради

 

 

 

 

                                                                                СХВАЛЕНО:

загальними зборами трудового колективу

 Понінківського закладу дошкільної освіти
№ 2 «Барвінок»

                                                                                           Протокол №2  від  25.11.2020р.
смт Понінка, 2020

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Заклад дошкільної освіти №2 «Барвінок» Понінківської селищної ради для дітей із загальним розвитком ( далі  - заклад дошкільної освіти ) створено в серпні 1984 року при Понінківському  КПК. Рішенням  виконавчого комітету Понінківської селищної ради від 13.01.1993 року №2 «Про передачу на баланс селищної ради  дитячих установ Понінківського КПК» його було передано  в комунальну власність  Понінківської селищної ради .

Нова редакція статуту приймається у зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення назви закладу до юридичної відповідності: з назви «Понінківський заклад дошкільної освіти №2 «Барвінок» загального розвитку смт Понінка Полонського району Хмельницької області» на назву «Понінківський заклад дошкільної освіти №2 «Барвінок» Понінківської селищної ради», а також з метою приведення до юридичної відповідності даних про основний вид економічної діяльності: з 85.20 Початкова освіта на 85.10 Дошкільна освіта.

1.2. Місце знаходження закладу дошкільної освіти: 30500, Хмельницька обл. Шепетівський  район, смт Понінка вулиця Будівельників, 2а тел .7-21-96.
1.3.Засновником (засновниками)  закладу дошкільної освіти є Понінківська селищна рада. Засновник (засновники) здійснює:
- фінансування закладу дошкільної освіти , його матеріально-технічне забезпечення ;
- організовує будівництво і ремонт приміщень , їх господарське обслуговування ;
- харчування та медичне обслуговування дітей;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу ;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку.

1.4. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими   актами,   Указами Президента  України,  Кабінету Міністрів України,  наказами  МОН України ,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про заклад дошкільної освіти та власним статутом.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер та реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок  (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису). Заклад дошкільної освіти  може вести самостійний баланс, мати бланки з власними реквізитами.

1.6. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти:

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, дотримується режиму роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно  до санітарно-гігієнічних вимог  та забезпечує їх дотримання;

- формує у дітей гігієнічні навички на основі здорового способу  життя, норми безпечної поведінки;

- сприяє збереженню та зміцненню здоровя, розумовому,  психологічному і фізичному розвитку дітей ;

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взамодіє з сім’єю;

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

- дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

- здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу  дошкільної  освіти.

1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад дошкільної освіти:

- самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом;

- планує діяльність та формує стратегію розвитку ;

- забезпечує добір та розстановку кадрів;

- відповідно до установчих документів утворює, реорганізовує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

- не погоджує режим роботи з органами управління освітою та управління охороною здоровя.

1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 210 місць згідно з проектними потужностями.

2.2. У закладі дошкільної освіти функціонують пять груп з 9-ти годинним  денним режимом перебування дітей. Можуть формуватися групи з 10,5,12 годинним, цілодобовим, короткотривалим, прогулянковим тощо, режимом перебування дітей.

2.3. Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей раннього віку -  15 осіб;

для дітей віком від 3-х до 6-ти років (дошкільного віку) - 20 осіб;

різновікові групи - до 15 осіб;

інклюзивні групи – не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами.

В оздоровчий період формуються групи до 15 осіб.

2.4 У закладі дошкільної освіти  функціонують групи загального розвитку, інклюзивні групи, соціально-педагогічного патронату, можуть відкриватися санаторні, спеціальні, логопедичні та інші групи.

2.5. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно подати

- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності пільг).

Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти,  керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що  регламентують його діяльність.

2.6. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

- у разі невідвідування без поважних причин протягом двох тижнів.

2.8. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менше як за 10 календарних днів.

2.9. Заклад дошкільної освіти   здійснює  соціально-педагогічний  патронат  сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад в закріпленому освітньому окрузі.

Діти,  які  перебувають у закладі дошкільної освіти під соціально-педагогічним патронатом,  беруться на облік у цьому закладі.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює п’ять днів на тиждень протягом 9 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:

7.30 -16.30

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти .

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за Державними базовими  програмами та іншими парціальними програмами розвитку дітей затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.6. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги, на основі угоди між батьками, або особами які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерства освіти і науки разом з Міністерством охорони здоров’я України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Харчування дітей у закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до чинного законодавства України. Продукти харчування в закладі дошкільної освіти поставляються організаціями, фізичними особами, підприємцями, що заключили договір, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм за наявності сертифікатів якості.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування дітей. Може встановлюватись 4-х разове харчування, відповідно режиму роботи.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та  директора закладу дошкільної освіти.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в закладі дошкільної освіти, згідно чинного законодавства. Плата вноситься не пізніше 10 числа поточного місяця.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

         6.1. Організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я відповідно до законодавства України.

6.2. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.3. Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, директор,  вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртка, вчителі, асистент вихователя, асистент дитини з особливими освітніми потребами,  помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту» , Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

  • безоплатну дошкільну освіту;
  • безоплатне медичне обслуговування;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надаючи благодійну допомогу, допомагати у проведенні ремонтів, благоустрою, озелененні;

- відмовлятися від запропонованих додаткових   освітніх послуг;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначати особу, яка виконуватиме обовязки асистента дитини;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- не порушувати режиму роботи закладу дошкільної освіти;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в  закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.4. На   посаду    педагогічного    працівника    закладу дошкільної освіти приймається особа, яка є громадянином України,  має вищу педагогічну  освіту за відповідною спеціальністю,  а  саме:   освітньо-кваліфікаційний   рівень магістра,  спеціаліста,  бакалавра  або  молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про  освіту"  – вищу  або  середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних програм,  форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні та інші працівники закладу дошкільної освіти приймаються на посаду  та звільняються з посади директором.

7.9. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.

 7.11. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України .

7.12. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, почесна грамота, преміювання, відзначення відомчими грамотами, нагрудний знак «Відмінник освіти України»  тощо, щорічною грошовою винагородою за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний Засновнику (засновникам)  – Понінківській селищній раді.

8.2. Безпосереднє  керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади Засновником.

Директор закладу дошкільної освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

-  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням зі зборами трудового колективу;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

- затверджує штатний розпис  на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти  за погодженням із засновником (власником)  закладу дошкільної освіти .

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами  закладу.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
 

Педагогічна рада закладу:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

     - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-. робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ЗДО;

- ішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу;

- кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти,які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт директора закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

8.5. У закладі дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

-  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази закладу дошкільної освіти;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти;

- сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інше. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

- Засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із Засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність ( форма № 85-К)  про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства України.

10.4. Порядок діловодства  і бухгалтерського обліку  в закладі дошкільної освіти визначає директор відповідно законодавства України. За його рішенням  бухгалтерський облік може вести самостійно заклад дошкільної освіти або централізована бухгалтерія 

10.5. Доходи закладу дошкільної освіти  зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок ) і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років працівниками територіальних органів Державної служби якості освіти.

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною службою якості освіти України (ДСЯО).

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

12.1 Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію закладу дошкільної освіти приймається Засновником згідно чинного законодавства.

 

Директор ЗДО №2 «Барвінок» ___________ / А.Д. Матвіїв /

 

 

Статут закладу 2012

-Статут закладу 2018

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь