Розмір аліментів на утримання дітей та порядок їх стягнення

Дата: 20.09.2022 18:00
Кількість переглядів: 432

Аліменти на утриманнядитини є однією з обов’язкових форм участібатьків у життіїхдітей. Обов’язокзісплатиаліментівпокладається законом на того з батьків, якийпроживаєвіддитиниокремопіслярозлученнясімейної пари. Право на отриманняаліментіввиникає в дитини з моменту їїнародження і триваєдо моментудосягненнядитиноюповноліття, або до досягнення нею 23 років, у випадкуякщо особа продовжуєнавчання і у зв’язку з цимпотребуєматеріальноїдопомоги.

Розміраліментівмає бути необхідним та достатнім для забезпеченнягармонійногорозвиткудитини. Законодавствомвизначеномінімальнийгарантованийрозмір аліментів на одну дитину, який становить не менше, ніж 50 відсотківпрожитковогомінімуму для дитинивідповідноговіку, та мінімальнийрекомендованийрозмір аліментів на одну дитину - розмірпрожитковогомінімуму для дитинивідповідноговіку і може бути присуджений судом у разідостатностізаробітку (доходу) платникааліментів.

У 2022 роціпрожитковиймінімум на дітей становить: а) дітейвіком до 6 років: з 1 січня — 2100 грн, з 1 липня — 2201 грн, з 1 грудня — 2272 грн; б) дітейвікомвід 6 до 18 років: з 1 січня — 2618 грн, з 1 липня — 2744 грн, з 1 грудня — 2833 грн.

 

Вирішитипитанняутриманнясвоїхдітей до досягнення ними повноліттяможна у наступніспособи:

1. Досягненнязгодиміж батьками та вирішенняпитаннясплатиаліментівмирним шляхом за домовленістюміж ними;

            2. Сплатааліментів одним з батьків за рішенням суду;

3.  Укластидоговір про сплатуаліментів на дитину, у якомувизначитирозмір та строки виплати. Договірукладається у письмовійформі і посвідчуєтьсянотаріально.

Якщо у Вашомувипадку не досягнуто угоди про добровільневідрахування (сплати) аліментів, кошти на утриманнядітейможуть бути присуджені за рішенням суду.

Для цьогонеобхіднозвернутися до місцевогозагального суду за місцемвласногопроживання, або за місцемпроживанняплатникааліментів (боржника). Судовий порядок стягненняаліментівможевідбуватисяу порядку наказного чи в порядку позовногопровадження.

Наказнепровадженнявважаєтьсяспрощеним, а тому більшшвидким: суд розглядає справу протягомп’ятиднів, без викликусторіндо суду, на підставідоданих до заяви документів і за результатами розглядувидаєсудовий наказ - особливу форму судового рішення, щомає силу виконавчого документа. Післяотримання судового наказу, для виконання судового рішення Вам (стягувачу) не потрібно буде отримуватидодатковихдокументів, і якщоборжникдобровільно не виконуватимерішення суду, Ви зможепред’явитисудовий наказ виконавчійслужбі за місцемреєстраціїборжника для примусовоговиконаннярішення суду.

В даномувипадку за рішенням суду аліменти на утриманнядітейприсуджуються (за вибором) у частцівідзаробітку (доходу) батька дітей,або у твердійгрошовій суміу розмірі 50 відсотківпрожитковогомінімуму для дитинивідповідноговіку.

Позовне провадження дозволяє стягнути аліменти у більшому розмірі, ніж у наказному провадженні, оскільки відсутні максимальні граничні розміри аліментів на дитину.Розміраліментіввизначається судом, враховуючи: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника, наявність в нього майна та майнових прав; наявність у платникаіншихосіб, щоперебувають на утриманні; витратиплатникааліментів, у тому числі на придбаннянерухомогоаборухомого майна, сума якихперевищуєдесятикратнийрозмірпрожитковогомінімуму для працездатної особи, якщоплатникомаліментів не доведено джерелопоходженнякоштів; іншіобставини, щомаютьістотнезначення.

Рішення суду за результатами розглядупозовної заяви не є виконавчим документом, тому при виникненнінеобхідностістягненняаліментів у примусовому порядку, необхідно буде отриматидодатковий документ - виконавчий лист, якийвидається судом, щоприймаврішення, і який стане юридичноюпідставою для примусовоговиконання судового рішеннявиконавчими службами. 

Подання позову про стягненняаліментів не має строку позовноїдавності, йогоможнаподавати у будь-який час, доки існує право на отриманняфінансовоїдопомоги на утриманнядітей, а аліментиприсуджуються з датиподання особою відповідної заяви до суду. В усіхвипадкахзверненнядо суду за стягненнямаліментів, заявникизвільняютьсявідсплати судового зборупід час розглядусправи в усіхсудовихінстанціях.

Для звернення до суду іззаявою про видачу судового наказу абопозовом про стягненняаліментівслідзібратитакий пакет документів (орієнтовний): заява, щоподається у письмовійформі; копія паспорта стягувача; копіяідентифікаційного коду заявника, боржника; копіясвідоцтва про розірванняшлюбу; копіясвідоцтва про народженнядитини; довідка про доходи боржника (у випадкувідсутностідовідки, в заявіслідзазначитиклопотання про витребування судом такоїдовідки у боржника); копія заяви та додатків для боржника.

Важливо!!!! В умовахвоєнного стану проблемою, з якоюможутьзіштовхнутися батьки, що мають намір стягувати аліменти на утримання дітей, є функціонуваннясудів на певнихтериторіях. Зокрема це випадки, коли на зазначенихтериторіяхвідбуваютьсяактивнібойовідіїаботериторія є окупованою. Таківипадкижодним чином не обмежують право громадян на судовийзахист та регулюютьсятимчасовоюзміноютериторіальноїпідсудностіокремихсудів. Так, у випадку, якщо суд за місцемреєстраціїпроживаннясторін не можефункціонувативнаслідоквійни, справи, якіперебувають на йогорозгляді, передаються до іншого суду. Актуальнуінформаціющодо таких змін у діяльностісудівможнаотримати на офіційному веб-сайті «СудовавладаУкраїни» та окремихсторінкахсудів, в тому числі, Верховного Суду. 

            Слідзазначити, щорозміраліментів, визначений за рішенням суду, може бути згодомзменшеноабозбільшено за рішенням суду за позовомплатникаабоодержувачааліментів. Можливістьзміниранішевстановленогорозміруаліментівпередбачена за наявностідоведениху судовому порядкупідстав, а саме: зміниматеріальногоабосімейного стану, погіршенняабополіпшенняздоров'якогосьіз них тощо. Змінасімейного стану позивача, а саменародженняіншихдітей/дитини без підтвердженняпогіршенняйогоматеріального становища, не є безумовноюпідставою для змінирозміруаліментів, оскільки батьки не маютькомпенсуватизменшеннярозміруаліментів за рахунокзбільшенняутриманняоднієїдитинипорівняно з іншою.

Зауважимо, щообов’язокзісплатиаліментів того з батьків, якийпроживаєокремо, може бути припинений шляхом укладення за угодоюміж батьками та з дозволу органу опіки та піклування договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухомемайно (житловийбудинок, квартиру, земельнуділянкутощо).Такийдоговірнотаріальнопосвідчується. Право власності на нерухомемайно за таким договором виникає з моменту державноїреєстраціїцього права відповіднодо закону.

 

Якстягуютьсяаліменти з особи, яка втратила роботу під час війни?

Втрата особами робочихмісць та усіхвидівдоходів як до введеннявоєнного стану натериторіїУкраїни, так і після, не є підставою для невиконання аліментних зобов’язань. Зокрема, частиною 2 статті 195 Сімейного кодексу України закріплено, що заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. З огляду на зазначене, незалежновід того, чивтратила особа працевлаштування до введеннявоєнного стану, чипісля, обов'язоксплатиаліментів за нею залишається.

Якстягуютьсяаліментиізвійськовослужбовців?

Законодавством жоднихобмеженьщодостягненняаліментів з військовослужбовців не встановлено. Так, Постановою Кабінету Міністрів Українивід 16 лютого 2022 року № 122 «Про внесеннязмін до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 26 лютого 1993 р. № 146» встановлено, що з військовослужбовцівЗбройних Сил України, іншихутворенихвідповідно до законівУкраїнивійськовихформувань, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділіввнутрішніх справ, Національногоантикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, службицивільногозахисту та Державноїкримінально-виконавчоїслужби, співробітниківСлужбисудовоїохорониутриманняаліментівпровадиться з усіхвидів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не маєпостійного характеру, та іншихвипадків, передбачених законом. Таким чином, військовослужбовцісплачуютьаліменти на загальних засадах та з усіхвидів грошового забезпечення (крім такого, яке не маєпостійного характеру).

Які санкціїзастосовуються до боржниківзісплатиаліментівпід час війни?

Внаслідок введення правового режиму воєнного стану  не передбачено заборони нарахування та стягненняпені за простроченнясплатиаліментів. Статтею 196 Сімейного кодексу Українипередбаченовідповідальність за простроченнясплатиаліментів, зокрема, у виглядістягнення за рішенням суду неустойки (пені) у розмірі 1 % суминесплаченихаліментів за кожен день прострочення. Розрахунокздійснюєтьсявід дня простроченнясплатиаліментів до дня їхповногопогашенняабо до дня ухвалення судом рішення про стягненняпені, але не більше 100 відсотківзаборгованості.

Крім того, за несплатуаліментівпередбаченоадміністративну (стаття 183-1 Кодексу України про адміністративніправопорушення) та кримінальну (стаття 164 Кримінального кодексу України) відповідальність. Усінаведенівищевидивідповідальності є чинними та не зазнализмінпід час війни. Відповідно, несплатааліментівпід час воєнного стану не звільняєплатникааліментіввідвідповідальності.

 

За інформацією сектору «Полонське бюро правової допомоги»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь