_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Колективне підприємство «Полонський завод «Маяк», код ЄДРПОУ 02969366 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

30510, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Новаки, вул. Заводська, 18, тел.: +38(03843)92366.

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Підприємство планує розширення меж діючого спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.2008 р. №4769 з видобування первинних каолінів, придатних для виробництва керамічних, вогнетривких та тугоплавких виробів, жорстви та гранітоїдів, придатних для виробництва кварц-польовошпатової сировини на Новаківській ділянці Майдан-Вільського родовища, загальною площею 51,1 га., в тому числі площа розширення 17 га., відповідно до протоколу ДКЗ України від 23.04.2021 р. №5296.

Спосіб розробки – відкритий (кар’єрний). Система розробки – транспортна з паралельним просуванням фронту гірничих робіт зовнішнім та внутрішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Родовище розробляється з 1954 року.

Корисною копалиною є первинні каоліни, жорства та гранітоїди в якості польовошпатової сировини. Якісні показники корисних копалин відповідають вимогам ТУ У 08.1 02969366-002-2020 «Сировина польовошпатова Новаківської та Хмелівської ділянки Майдан-Вільського родовища. Технічні умови» та ТУ У 08.1-02969366-002:2020 «Каолін первинний незбагачений Новаківської та Хмелівської ділянок Майдан-Вільського родовища. Технічні умови».

До розкривних порід віднесені пухкі розкривні породи (ГРШ, піски, суглинки, супіски, глини) та скельні (вивітрені і порушені вивітрюванням породи). Розкривні породи відпрацьовуються одним уступом. При цьому ґрунтово-рослинний шар знімається окремо за допомогою бульдозера і складається в окремі бурти для наступної рекультивації. Об’єм розкривних порід в контурі кар’єру дорівнює 5600,1 тис. м3, в т.ч. ґрунтово-рослинний шар – 61,1тис. м3.

Сумарний водоприток за рахунок атмосферних опадів і підземних вод на прикінцевий термін експлуатації родовища складе 670 м3/добу.

Технічна альтернатива 1. Розробка розкривних порід і корисної копалини здійснюється з попереднім розпушуванням їх за допомогою буровибухових робіт (БВР) свердловинними зарядами і наступним навантаженням гідравлічними екскаваторами тоннажністю 30-45 т з ємністю ковша 2,1-3,2 м3 в автосамоскиди вантажопідйомністю 15-30 т та транспортуванням гірничої маси до складу та бункерів збагачувальної фабрики.

В якості допоміжного устаткування для зачищення робочих майданчиків, підгортання гірничої маси, підготовки з’їздів і ремонту кар’єрних доріг, планування під’їзних доріг, відвалів і ряд інших робіт буде задіяний бульдозер гусеничний тонажністю 15-40 т.

Технічна альтернатива 2. Транспортна система розробки з паралельним фронтом робіт із постійним зовнішнім відвалоутворенням розкривних порід.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1. Новаківська ділянка Майдан-Вільського родовища розташована за 1 км на північ від с. Новаки, за 15 км від м. Полонне у Шепетівському (до 2020 р. Полонському) районі Хмельницької області.

Територіальна альтернатива 2. У зв’язку з тим, що родовище розвідане і запаси затверджені Протоколом ДКЗ від 23.04.2021 р. №5296 з географічною прив’язкою згідно діючого Спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.2008 р. №4769, Акту про надання гірничого відводу №3565 від 16.03.2020 р., територіальні альтернативи не розглядаються.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Покращення загальної соціально-економічної ситуації в районі, відкриття нових робочих місць, забезпечення зайнятості місцевого населення, забезпечення будівельною сировиною. Вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище оцінюється як позитивний.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Балансові і умовно балансові запаси корисної копалини згідно Протоколу ДКЗ від 23.04.2021 р. №5296 станом на 01.01.2021 р. становили 28445,7 тис. т.; згідно форми 5-гр станом на 01.01.2022 р. становлять 28050,139 тис. т в тому числі: первинні каоліни – 2155,093 тис.т., жорства польовошпатова – 2000,36 тис. т., гранітоїди – 23894,686 тис. т.

Річна потужність кар’єру по корисній копалині – від 0,5 млн.т до 1,0 млн.т гірничої маси в рік. Забезпеченість підприємства запасами при річній потужності 1,0 млн.т становить 29 років. Площа ліцензійної ділянки – 34,1 га, площа ділянки розширення – 17,0 га, площа гірничого відводу – 44,0 га. Режим роботи кар'єру цілорічний з 365 робочим днем в дві зміни по 12 годин по видобувних і розкривних роботах.

Кількість видобувних уступів – 4 шт. Середня висота уступів по корисній копалині – до 10 м. Кути укосів уступів: по каолінам і жорстві – 60° (робочий), 30° (неробочий), по гранітоїдам – 8 (робочий), 75° (неробочий).

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної або обґрунтовано встановленої СЗЗ; недопущення перевищень значень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; дотримання радіаційного контролю; дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013; дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно Закону України «Про охорону земель»; організація місць тимчасового зберігання та передача всіх видів утворених відходів відповідно до Закону України «Про відходи».

Щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання обґрунтованого розміру СЗЗ згідно з ДСП 173-96.

Щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядаються (див. п.3).

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1. Забезпечити заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах ділянки робіт від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) викликаних діяльністю підприємства. Організація під’їзних та внутрішньокар’єрних доріг. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до законодавства України. Для належного захисту території роботи необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог: максимального збереження ґрунтово-рослинного шару та відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів прилягаючих територій.

Щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1. До майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги з твердим покриттям, проектом передбачено благоустрій та облаштування території.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається (див. п.3).

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

Щодо технічної альтернативи 1. При оцінці впливу на довкілля планованої діяльності необхідно враховувати такі її компоненти:

Клімат і мікроклімат: вплив кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, не прогнозується.

Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин при проведенні розвантажувально-навантажувальних робіт, буро-вибухових робіт, при роботі двигунів автотранспорту.

Геологічне середовище: порушення земної поверхні та зміни ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робіт.

Водне середовище: вплив на ґрунтові води через скиди у разі водопритоку при досягненні рівня підземних вод.

Ґрунти: вилучення земель після зміни цільового призначення для проведення гірничих робіт, вплив на ґрунти в результаті порушення ґрунтово-рослинного шару та пухких порід.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду: ареали розповсюдження мисливських, червонокнижних та інших цінних видів флори і фауни, а також об'єкти природно-заповідного фонду України в районі робіт відсутні.

Навколишнє соціальне середовище: вплив на соціальне середовище має позитивний аспект за рахунок забезпечення сировиною будівельної галузі, зайнятості місцевого населення.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається, оскільки в районі проведення робіт об’єкти техногенного середовища, пам’ятки історії та монументального мистецтва відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності, окрім збільшення впливу на геологічне середовище за рахунок залучення більшої площі земельних ділянок.

Щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання СЗЗ та рівня шуму на межі житлової забудови.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається (див. п.3).

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункти 15, 22 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23.05.2017 р.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Відділу оцінки впливу на довкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35, тел./факс. (044)206-31-40, (044)206-31-50, e-mail: [email protected], контактна особа: Котяш Лада Павлівна.