Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Понінківської селищної ради

Дата: 07.07.2021 11:17
Кількість переглядів: 718

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника фінансового

відділу Понінківської селищної

ради № 19 від 01.07.2021р.

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

Понінківської територіальної громади

на 2022-2024 роки

 

І. Загальні положення

 

Дана Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та наказу Міністерства фінансів України №365 від 23.06.2021р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету».

 

Пропозиції до прогнозу бюджету Понінківської селищної ради необхідно  складати з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» за такими формами:

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3).

 

Усі вартісні показники у документах, визначених даною Інструкцією, необхідно наводити у гривнях, з округленням до цілого числа.

 

У формах пропозицій до прогнозу місцевого бюджету необхідно зазначати такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства, із врахуванням приєднаних громад (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

 

У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування необхідно зазначати:

місцевого бюджету – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

доходів місцевого бюджету  відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

видатків та надання кредитів з місцевого бюджету – з відповідно до Економічної класифікацій видатків бюджету, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

 

ІІ.   Складання, розгляд та аналіз пропозицій до прогнозу місцевого бюджету

 

Головному розпоряднику необхідно організувати та забезпечити складання пропозиції до прогнозу місцевого бюджету і подати її до фіноргану з використанням форм, затверджених наказом МФУ №365 від 23.06.2021р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету».

 

Форми пропозиції до прогнозу місцевого бюджету необхідно заповнювати послідовно –  Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

 

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

 

Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу місцевого бюджету можуть бути:

стратегія розвитку відповідної території;

галузеві регіональні / місцеві програми;

річний звіт про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація, що підтверджує дані, зазначені у формах.

 

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Мінфіном.

 

5. У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.

 

Разом з пропозицією до прогнозу місцевого бюджету головний розпорядник подає фінансовому відділу необхідні для здійснення аналізу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету документи та матеріали, а  також детальні розрахунки у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків із зазначенням кількісних і вартісних показників.

Фінансовий відділ Понінківської селищної ради здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу місцевого бюджету щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією.

За результатами аналізу фінансове управління приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу бюджету на 2022-2024 роки.

 

З метою усунення розбіжностей щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, організовується робота робочої групи з питань формування прогнозу бюджету Понінківської ТГ на 2022-2024 роки, у разі потреби проводяться спільні наради, консультації з головними розпорядниками

За результатами нарад, обговорень, а також у разі отримання інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, фінансовий відділ (у разі необхідності) доводить до окремих головних розпорядників уточнені граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу місцевого бюджету не пізніше 25 липня року, що передує плановому.

 

Інформація, що міститься у пропозиціях головних розпорядників до прогнозу місцевого бюджету, буде включена до прогнозу бюджету Понінківської ТГ.

 

ІІІ.   Заповнення Форми ПП-1

 

Форму ПП-1 необхідно використовувати з метою наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах граничних показників на середньостроковий період, доведених фінансовим відділом Понінківської селищної ради, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Необхідно, щоб інформація, що наводиться у Формі ПП-1, повною мірою характеризувала діяльність головного розпорядника та охоплювала всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювала найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувала відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

 

У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

 • у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

 • у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

 • у графі 4 показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 5 показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі, якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі можуть включатися окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не необхідно включати окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

 

Необхідно врахувати, щоб цілі державної політики:

відповідали пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовувалися на досягнення певного результату;

оцінювалися за допомогою показників досягнення цілей.

Необхідно, щоб цілі давали розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначали напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не бажано допускати під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей необхідно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Необхідно, щоб показники досягнення цілей виконавчих органів місцевих рад характеризували досягнення та зрушення, що відбулися на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

Необхідно, щоб показники досягнення цілей:

характеризували прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризували стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавали можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювали ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірялися та підтверджувалися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики необхідно враховувати усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох.

Не необхідно, щоб показники, визначені для однієї цілі державної політики, дублювалися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головному розпоряднику необхідно  розробити методику їх розрахунку.

 

У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

 • у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

 • у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

 • у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

 • у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

 

У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді (у пропозиціях на 2022-2024 роки не застосовується).

 

ІV.   Заповнення Форми ПП-2

 

Форма ПП-2 використовується для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

 

Форму ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

 

У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головному розпоряднику, який включає до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 необхідно навести інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

 

Необхідно, щоб характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, мали зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мету, завдання та напрями бюджетної програми необхідно визначати відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

 

У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

 

У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 

У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду необхідно зазначати з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

 

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головним розпорядникам необхідно керуватися частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку пропонується зробити посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету необхідно відображати зі знаком «-».

 

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це необхідно зазначити у підпункті 5.2 і навести:

 • нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

 • основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

 

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 

У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

 • у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

 • у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Необхідно, щоб показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 дорівнювали показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Необхідно, щоб показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 дорівнювали показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 необхідно відображати видатки за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів необхідно відображати дані показники за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 

У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

 • у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

 • у графі 3 (20__ рік (звіт)) видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 4 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

 • у графі 1 код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

 • у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

 • у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

 • у графі 1 – код бюджету;

 • у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

 • у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 

У пункті 9 необхідно наводити обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

 • у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

 • у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

 • у графі 3 – загальна вартість проекту;

 • у графі 4 (20__ рік (звіт)) показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 • у графі 5 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 • у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 • у графі 9 очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

 

V.   Заповнення Форми ПП-3

 

Форма ПП-3 використовується для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 

Фінансовий відділ Понінківської селищної ради розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

 

У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

 

У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків
 бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

 

У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Необхідно, щоб показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 відповідали показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі місцевого бюджету відповідному головному розпоряднику.

 

Додаток 3

до листа фінансового відділу

Понінківської селищної ради

від 02 липня 2021р. №______

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1.

______________________________________________________
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

_____________
 (код за ЄДРПОУ)

____________
 (код бюджету)

2.

Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

 

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ціль 1

1.1.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль 2

2.1.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ціль 3

3.1.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

3.2.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

3.1.

 

 

 

Видатки / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

 

Показники видатків / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами

 

(грн)

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

X

X

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X